راهنمای منبع نویسی

شیوه نگارش مشخصات مراجع به شرح زیر است.
 

الف) کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان کتاب، نام مترجم، محل انتشار، ناشر، سال انتشار.

ب) مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره، سال انتشار، شماره صفحات.

ج) مراجع اینترنتی شامل مشخصات کامل منبع استفاده شده: نویسنده یا تولید کننده آن، عنوان، نام سایت، تاریخ تولید منبع یا تاریخ مراجعه به سایت و ذکر آدرس اینترنتی ( URL )